Distansarbetets påverkan på medarbetarna och ledarna

För några år sedan började distansarbete bli ett omtalat och mer etablerat arbetssätt, det pratades då om att distansarbete är det nya moderna arbetssättet. Den framtiden är här nu! Distansarbete blir allt vanligare och det efterfrågas mer och mer av personalen. Frågor om distansarbete är idag också en rätt vanligt förekommande diskussion i samband med rekryteringar och i anställningsintervjuer. Jag är övertygad om att vi inom några år har ett arbetsliv där distansarbete anses som självklart och något som det ska finnas möjlighet till inom alla typer av organisationer.

Vad är då distansarbete? Distansarbete definieras som ett arbete som utförs på annan fysisk plats än närmaste förman och/eller kollegor. Det här innebär att man jobbar på en annan fysisk plats regelbundet deltid eller heltid, att någon dag i året jobba till exempel hemifrån räknas inte som regelrätt distansarbete. Det är här man tar fasta på att arbetet som utförs på distans ska vara regelbundet för att definieras som just distansarbete. Några olika typer av distansarbete är jobb hemifrån en eller några dag(ar) i veckan, jobb på annat kontor i annan stad eller i annat land, skiftesjobb, mobilt arbete och jobb hemifrån på heltid.

Att distansarbetet blir allt vanligare påverkar hela organisationen, såväl ledare som medarbetare. Dagens ledare behöver tänka i nya banor och lära sig ett nytt sätt att leda medarbetarna på avstånd. Medarbetarna i sin tur behöver anpassa det egna arbetet till att kollegor inte alltid är fysiskt på plats på samma kontor, det här påverkar samarbetet och kommunikationen inom teamet eller arbetsgruppen. I grunden handlar distansledarskap om gott ledarskap med fokus på medarbetaren och dennes arbetsprestation, men aspekten att det finns ett fysisk avstånd påverkar det dagliga arbetet som ledare och medarbetare. Den som leder på distans behöver sätta extra fokus på sin egen roll och påverkan när det gäller kommunikation, tillgänglighet,  planering och uppföljning av arbetet samt den sociala kontakten som krävs för att skapa gemenskap inom team och organisationer.

Undersökningar visar att behovet av att känna sig delaktig och känna gemenskap med kollegorna, förmannen, egna teamet och organisationen i stort ökar när man jobbar på distans. Att känna sig delaktig, sedd och som en viktig del i maskineriet är viktigt för oss alla oberoende vad vi jobbar med och om vi jobbar på distans eller inte. Distansledarskap lägger till en ny dimension och ställer också nya krav på gemenskapen i team – som ledare behöver man därför fokusera på att hitta sätt att upprätthålla informationsflödet inom teamet, hålla gemensamma möten där alla kan delta, flytta en del av samarbetet inom teamet online och inte minst ge medarbetarna möjlighet att flytta korridorsnacket till verktyg online. Idag finns det många bra verktyg som stöder allt detta, och den snabba tekniska utvecklingen i kombination med större krav gör att det hela tiden kommer nya intressanta lösningar och program ut på marknaden. Teknik är idag inget hinder för distansarbete, det största hindret är oftast ledarnas okunskap vad det innebär och rädslan för vad som händer när man inte längre har samma interna kontroll.

Mitt bästa tips till dig som leder distansarbete är att fokusera på att leda medarbetarna individuellt samtidigt som du skapar en arbetsmiljö där information, kunskapsdelning, uppdateringar om teamets pågående arbetsuppgifter och den sociala dagliga kontakten flyttas från det fysiska kontoret till verktyg och program online.

Fler konkreta tips inom området distansledarskap, konkreta ledarskapsråd och exempel på verktyg för det dagliga arbetet samt praktiska exempel från andra organisationer är en del av innehållet i den utbildning jag håller på Handelskammarens förmansdag i Jakobstad tisdag 8 oktober. Jag hoppas vi ses där!

Den här texten är skriven för Österbottens Handelskammare hösten 2019.