Distansarbrete den nya konkurrensfaktorn för arbetsgivare

Bra distansledarskap är en viktig konkurrensfaktor idag. Fler och fler anställda söker sig till arbetsgivare som erbjuder möjligheten att arbeta mer flexibelt. En del söker detta för att till exempel uppnå en bättre balans mellan arbete och familjeliv. Andra söker en bättre livskvalitet genom möjligheten att leva i ett soligare och varmare klimat under en del av året.

En ökad flexibilitet kommer påverka ditt arbete som ledare och även samarbetet inom teamet. Det är därför viktigt att ta reda på vad som kommer att förändras och hur man lyckas som ledare, oavsett var dina medarbetare utför arbetet.

VILKA ÄR FÖRDELARNA FÖR ARBETSGIVAREN?

Att erbjuda möjligheten till ett flexibelt arbete kan vara avgörande när du rekryterar de bästa kandidaterna. För arbetsgivarens image är det viktigt att ledarskapet och ledarnas kompetens är uppdaterade enligt det nya mer flexibla sättet att arbeta.

”Global forskning visar också att medarbetare är mer benägna att stanna hos den arbetsgivare som erbjuder flexibla arbetsmetoder.”

Eftersom dagens arbete blir mer och mer flexibelt, överförs samarbetet och kommunikationen till system och kommunikationsverktyg – de blir virtuella. Fördelarna med arbete som sker mer virtuellt är att det främjar ett mer uppgiftsbaserat tillvägagångssätt som i sin tur leder till ökad koncentration och effektivitet.

VIRTUELLT ARBETE SKAPAR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH BÄTTRE FOKUS!

I organisationer, där man systematiskt mäter arbetsprestation, har det observerats att medarbetarnas effektivitet ökar med upp till 25 procent tack vare distansarbete. Förbättrad koncentration och effektivitet beror åtminstone delvis på färre små avbrott, avbrott som tenderar att vara mer frekventa i öppna och multifunktionella kontor. Dessutom tenderar vi, när det finns en fysisk distans, att bara kontakta våra kollegor när vi betraktar ett problem eller en fråga som verkligt viktig. Medarbetare undviker att kontakta, och avbryta kollegor, för att diskutera problem som känns relativt små.

Flexibla arbetsrutiner hjälper ofta medarbetare att hantera vardagen bättre. Tid som normalt spenderas på pendling kan användas för arbete, återhämtning från stress och arbetsbelastning eller för träning. På vintern kan arbetet i ett varmare klimat öka en anställds energinivåer tack vare högre nivåer av naturligt dagsljus. Vissa företag har också upplevt att en förändring av arbetsmiljön för medarbetarna kan få stora positiva konsekvenser för resultaten, åtminstone när det gäller kreativt arbete.

HUR LEDER DU EN DECENTRALISERAD ORGANISATION?

Ledare bör komma ihåg att distansarbetare behöver ledarens feedback och stöd lika mycket som de som arbetar på samma kontor. Att mejla är ett dåligt ledarskapsverktyg, trots att det fortfarande förvånansvärt ofta används i det syftet. Som ledare bör man vara uppmärksam när det gäller mängden och kvaliteten på interaktionen.

Vid distansledarskap, skiftar fokus från att leda uppgifter till att leda individer. Medarbetarna behöver tydliga personliga mål som vägleder dem i sitt arbete och möjliggör ett effektivt självledarskap. En inspirerande vision och ett meningsfullt arbete är också viktigt. En bra vision anger riktningen och vägleder till rätt insatser, även när chefen befinner sig på en annan plats.

När det gäller samarbete och interaktion är det viktigt att ledaren hittar sätt att föra medarbetarna närmare varandra. Bra hjälpmedel här är olika virtuella verktyg gjorda för samarbete och kommunikation, till exempel intern social media, chat, intranät, gemensamma dokument och virtuella whiteboards.

Regelbunden kontakt, tydliga mål, regelbunden uppföljning av arbetet i gruppmöten och individuella videomöten är de viktigaste faktorerna inom distansarbete när det gäller att bygga upp en stark gemenskap.

Den här bloggtexten är skriven av Ulla Vilkman Bloggtexten är skriven för Barona hösten 2017.